Coal Mine

เหมืองถ่านหิน เป็นการขุดเจาะเปิดหน้าดินเพื่อลงไปเอาแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินเพื่อนำขึ้นมาใช้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การทำเหมืองแบบเหมืองเปิดและการทำเหมืองแบบเหมืองใต้ดิน ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

การทำเหมืองแบบเหมืองเปิด

เป็นการทำเหมองจาผิวดินลึกลงไปหาชั้นแร่ แบ่งเป็น 3 ประเภท

แบบเปิดปากหลุม : เป็นการเปิดหน้าดินเป็นบ่อลึกลงไปจนถึงชั้นแร่ เพื่อนำออกมาใช้ มีความปลอดภัยในการทำงานสูง เพราะจะเป็นการแบ่งการทำงานออกเป็นชั้นๆ ตามลำดับความลึกของชั้นแร่ คล้ายกับปีรามิดขุดลงเป็นขั้นบันได

แบบเป็นบ่อ : เป็นการทำเหมืองอีกวิธีหนึ่งของการทำเหมือง จะใช้เครื่องจักรกลที่มีความสามารถในการขุดเจาะและระบบสายพานลำเลียง จะใช้พื้นทีร่ในการเปิดหน้าดินน้อยกว่าการทำเหมืองแบบเปิดปากหลุม

แบบอุโมงค์ : การทำเหมืองแบบไม่มีการเปิดหน้าดิน ซึ่งจะนำเอาเพียงการขุดเจาะเอาถ่านหินมาใช้ วิธีการนี้จะไม่เป็นที่นิยมในการทำเนื่องจาก จะมีอัตราการฟื้นตัวของสภาพแวดล้อมต่ำมาก

การทำเหมืองแบบเหมืองใต้ดิน

โดยส่วนใหญ่การทำเหมืองถ่านหินถ้าหากมีทางเลือกที่จะทำเหมืองแบบเปิด ก็จะไม่มีใครทำเหมืองใต้ดิน เพราะ ว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความไวต่อการติดไฟในการสะสมตัวของก๊าซมีเทน เพราะ ทุกการขุดจะมีการฟุ้งกระจายถึงความหนาแน่นของฝุ่นถ่านถึงความดันอากาศอย่างไรก็ตามการทำเหมืองในบางครั้งมันมีทางเลือกของการตัดสินใจ ถึงความจำเป็นต่อการเลือกทำเหมืองถ่านหินแบบเหมืองใต้ดิน