Drilling for Petroleum

ปิโตเลียมเป็นแร่พลังงานธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน ปิโตเลียมเป็นสารประกอบไฮโดรเจนเชิงสลับซับซ้อน ที่ชั้นใต้ผิวดิน โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ ไฮโดรเจน ซึ่งปิโตเลียแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

น้ำมันดิบ

นำ้มัุนดิบเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่าย แบ่งได้เป็น 3 ชนิดย่อยๆตามคุณสมบัติ ได้แก่

Paraffin base น้ำมันดิบพื้นฐานชนิดที่ไม่มีไขมาก คือ เป็นนำ้มันดิบที่มีค่า API สูงมาก

ข้อดี คือ เมื่อนำนำ้มันดิบประเภทนี้มากลั่นสิ่งที่จะได้รับ คือ น้ำมันตระกูลเบนซินและผลิตภัณฑ์ระดับกลางสูง กากที่ได้รับจากการกลั่นน้ำมันจะได้พวกขี้ผึ้ง (wax)

ข้อเสีย คือ ขนส่งยาก เพราะ จะจับตัวเป็นไขเมื่อมีอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ทำให้การสูบถ่ายน้ำมันดิบเป็นไปอย่างยากลำบาก

น้ำมันดิบประเภทนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตที่ทับถมกันบนบก ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

Asphalt/Naphthenic base น้ำมันดิบพื้นฐานชนิดที่มียางมะตอยมาก น้ำมันประเภทนี้จะถูกค้นพบมาในบริเวณตะวันออกกลาง หรือ อ่าวแม็กซิโก ซึึ่งนำ้มันประเภทนี้จะมีกากดิบสูงกว่า โดยส่วนมากกว่า 70% จะถูกนำเอามาทำเป็นถนน หรือ สารยึดเกาะ

ข้อดี คือ ไม่เป็นไขและขนส่งได้ง่าย

ข้อเสีย คือ คนที่ทำงานได้รับการสัมผัสจากการด้วยการสูดดมควันหรือดูดซึมทางผิวหนังมีโอกาสเป็นมะเร็งได้

น้ำมันดิบประเภทนี้เกิดจากการหมักหมมของซากสิ่งมีชีวิตที่ทับถมกันในมหาสมุทร

Mixed base น้ำมันดิบพื้นฐานชนิดผสม มีคุณสมบัติอยู่ระหว่าง นำ้มันชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 ผสมกัน กากที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน จะเป็นทั้งยางมะตอย และ ขี้ผึ้ง